اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: دکتر حسنعلی آقاجانی

 

رئیس کنفرانس: دکتر ابوالفضل شاه آبادی

 

دبیرعلمی محورهای مدیریتی کنفرانس: دکتر محمد تقی پور

 

دبیرعلمی محورهای اقتصادی کنفرانس: دکتر مهدی جعفری

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

 

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر نادر مهرگان

دکتر علیرضا رجبی پور میبدی

دکتر مصیب پهلوانی

           دکتر سید مجتبی میری

دکتر حمید محمدی

دکتر ولی اله میرحسینی

دکتر محمد مهدی رشیدی

           جناب آقای دکتر رضا دهقان

دکتر مهدی نبی پور افروزی

دکتر علی رضا طاهرنژاد

دکتر محمدرضا گودرزی

دکتر باقر باقریان کاسگری

در حال بروزرسانی ...

 

 

..