محورهای کنفرانس

مباني و نظريه ها:

نفت و گاز و توسعه اقتصادي

نفت وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي

برنامه ريزي براي آينده نفت و گاز

تحليل کلان فراگرد هاي نفت و گاز

تحليل خرد فراگرد هاي نفت و گاز

مديريت منابع نفت وگاز

نظريه بازي ها

 

عرضه و تقاضاي نفت:

بازار کالا ها و تجارت

پيش بيني بازار نفت و گاز

قيمت گذاري نفت و گاز

مصرف فرآورده هاي نفت و گاز

تحليل عرضه و تقاضاي بين امللي نفت و گاز

مديريت فروش نفت وگاز

 

انرژي هاي جايگزين:

انرژي هاي نو

آب و هواي جهاني و کاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي

ساير منابع انرژي

 

 

-سرمايه گذاري در نفت و گاز:

روش هاي تامين مالي نفت و گاز

قراردادها

ميزان سرايه گذاري در پروژه ها

سرمايه گذاري در پروژه هاي وابسته مانند پالايشگاه و پتروشيمي

 

محورهاي حوزه اقتصاد و مديريت نظامي:

 

مديريت نظامي:

مديريت منابع انساني در امور نظامي

مديريت مالي در امور نظامي

مديريت دانش در امور نظامي

مديريت ريسک در امور نظامي

مديريت توليد در امور نظامي

مديريت صنعتي در امور نظامي

مديريت زمان در امور نظامي

مديريت بحران در امور نظامي

مديريت راهبردي در امور نظامي

تئوري هاي مديريت نظامي

و

 

اقتصاد نظامي:

اقتصاد و جنگهاي آينده

شرايط و زمينه هاي اقتصادي قبل از جنگ

تاريخ عقايد اقتصاد نظامي و جنگ

برآورد و کنترل هزينه پروژه هاي نظامي

اقتصاد مهندسي در طرحهاي نظامي

فناوريها، توليدات نوين نظامي و رشد اقتصادي

جنگ اطلاعات اقتصادي

برونسپاري فعاليتهاي سازمانها و موسسات نظامي

هزينه ها و درآمدهاي پروژه هاي مشترک نظامي

پيمانکاري و قراردادهاي سازمانها و موسسات نظامي

منابع مالي و راهکارهاي درآمدزايي سازمانهاي نظامي

ارتش حرفه اي و آثار اقتصادي و اجتماعي

خدمت سربازي و توليد ناخالص داخلي، کارآفريني، اشتغال و

هزينه هاي سربازي در نيروهاي مسلح

و

 

مديريت کاربردي با رويکرد ملي:

- مديريت منابع انساني کاربردي

- مديريت مالي کاربردي

- مديريت دانش کاربردي

- مديريت ريسک کاربردي

- مديريت استراتژيک کاربردي

- مديريت توليد کاربردي

- مديريت صنعتي کاربردي

- مديريت بحران کاربردي

- مديريت کارآفريني کاربردي

- و ...

اقتصاد کاربردي با رويکرد ملي:

- اقتصاد بازرگاني کاربردي

- اقتصاد انرژي کاربردي

- اقتصاد سنجي کاربردي

- اقتصاد پولي کاربردي

- اقتصاد کشاورزي کاربردي

- اقتصاد مديريت کاربردي

- اقتصاد محيط زيست کاربردي

- اقتصاد منابع کاربردي

- اقتصاد شهري و روستايي کاربردي

- اقتصاد برنامه ريزي کاربردي

- اقتصاد بخش عمومي کاربردي

- اقتصاد جغرافيا کاربردي

- تجارت بين الملل کاربردي

- و ...

 

  • تماس با ما
    • آدرس: دبیرخانه- بابلسر/ خیابان شریفی ۱۷/ ساختمان پارسا

    • شماره تماس : 01135330774

    • پست الکترونیک : cnfconf@gmail.com

    • logo-samandehi